dissabte, 16 de gener de 2016

Economia del bé comú / (ESCI). Curs 2014-2015 Economy of the common good" Oscar Pardo Elias

Economia del bé comú és un treball que parteix de les idees i propostes de I'economista austríac Christian Felber i les trasllada a models de negoci reals de Catalunya. S'estudia el context actual de I'economia social i solidaria, s'analitzen dades i s'identifiquen els principals agents. A més, es du a terme una taxonomia deis diferents blocs existents i s'analitzen les seves accepcions i derivats
Economía del bien común es un trabajo que parte de las ideas y propuestas del economista austríaco Christian Felber y las traslada a modelos de negocio reales de Cataluña. Se estudia el contexto actual de la economía social y solidaria, se analizan datos y se identifican los principales
agentes, Además, se lleva a cabo una taxonomía de los diferentes bloques existentes y se analizan sus acepciones y derivados.
"Economy of the common good" is a work that starts from the ideas and proposals of the Austrian economist Christian Felber and moves them to Catalonian real business models. It examines the current context of social and solidary economy, it analyses the data and identifies the main actors. In
addition, it carries out taxonomy of the various existing blocks and analyses their derivatives,

Descripción:
Memòria del treball de Fi de Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals (ESCI). Curs 2014-2015
Economy of the common good" Oscar Pardo Elias

http://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/25000/Pardo_2015.pdf?sequence=1

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada