dimecres, 10 de maig de 2017

Guia de contratació pública social / Ajuntament de Barcelona

Guia de contractació pública social / Ajuntament de Barcelona

La contractació pública de l’Ajuntament de Barcelona pot ser una veritable eina de política econòmica. Genera milers de llocs de treball i un alt volum de contractes que aboquen milions d’euros a l’economia de la ciutat. Aquest potencial s’ha de posar al servei de la millora general de les condicions laborals i mediambientals dels sectors productius, promovent el bé comú i donant suport a les petites i mitjanes empreses, que són les que componen el cos central de l’activitat de Barcelona.

                  
Amb aquest objectiu, l’Ajuntament de Barcelona presenta per primera vegada una guia de contractació pública social. Aquest document concreta mesures d’inclusió social i vetlla per la diversitat funcional i pels principis d’igualtat entre homes i dones, exigint el compliment d’uns criteris de responsabilitat mínims a les empreses licitadores. També impulsa un model de negoci basat en salaris dignes i contractació laboral estable, i incorpora criteris a favor de l’ocupació de persones aturades i en situació d’exclusió social. Preveu també la contractació reservada a favor de centres especials de treball i empreses d’inserció social, així com d’altres entitats sense ànim de lucre, i promou el paper de les empreses d’economia social.

Aquesta guia és resultat del debat i el consens amb els sectors empresarials, sindicats, associacions i entitats ciutadanes. La seva contribució ha estat clau per avançar en el camí compartit cap al desenvolupament sostenible i integrador, que veu en la contractació pública una eina de transformació socioeconòmica al servei d’un model productiu que respecta els drets de les persones i cerca el màxim retorn social i ambiental.
Volem que Barcelona sigui un referent de ciutat on es garanteixi la igualtat d’oportunitats per a tothom, així com els drets socials i ambientals. Aquesta guia és un exemple de participació democràtica, que busca la construcció d’una ciutat innovadora, més humana, on l’activitat econòmica es faci amb responsabilitat social i la inversió pública afavoreixi una societat justa i equilibrada.
Ada Colau
Alcaldessa de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona vol que aquest motor d’activitat econòmica contribueixi al canvi del model econòmic i social.

Com? Fomentant que els contractistes apostin per un retorn social més gran amb un model de negoci social i participatiu, amb preocupació pel territori i les persones que hi viuen.
Per això, impulsa la Guia de contractació pública social, una eina de transformació socioeconòmica, al servei de les persones i el bé comú, que amplia el ventall d’empreses que poden participar en els processos de licitació pública, i en garanteix, així, la seguretat financera.
Aquesta guia l'ha d'aplicar el conjunt de l’Ajuntament i les empreses i entitats amb participació majoritària que componen el grup municipal.

Nous criteris socials en la contractació pública

-Drets socials

-Drets laborals

-Nou model d'economia


  • Impuls de l’economia cooperativa, social i solidària

Condició d’execució obligatòria:
en funció de la tipologia del contracte, s’haurà de subcontractar una part del contracte a una empresa d’aquest sector.

  • Compra pública ètica

Condició d’execució obligatòria:
compliment de les normes sociolaborals en el procés productiu i en la distribució comercial.

  • Protecció de la petita i mitjana empresa

Condició d’execució obligatòria:
pagament directe al subcontractista per part de l’Ajuntament, en cas de morositat del contractista principal

-Nova governança

Participació social en la contractació pública
En el procés de valoració d’ofertes es podrà demanar la col·laboració d’organitzacions socials representatives.

Per un creixement sostenible i integrador

Al servei de les persones,les Pimes i el be comu

http://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/ca/
http://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/pdf/guia-contractacio-publica.pdf

El balanç social, peça clau en la contractació sostenible de l’Ajuntament de Barcelona

Després de molts mesos de treball intens, des de la XES hem arribat a un acord amb l’Ajuntament de Barcelona per a què el programa informàtic de Balanç Social sigui la base del seguiment de la implementació de les clàusules socials i ambientals de contractació del consistori. D’aquesta manera, el coneixement col·lectiu generat amb els anys des de l’economia social i solidària pot incidir de manera directa en fer efectiva la inclusió de criteris socials, ambientals i democràtics en els contractes públics

http://mercatsocial.xes.cat/ca/noticies/balanc-social-aliat-clau-contractacio-sostenible-lajuntament-barcelona/


Es necesario que estas empresas que opten por subvenciones y contratación tengan su balance social auditado tal como propone la EBC

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada