divendres, 22 de gener de 2016

Acord Universitat de Barcelona amb l'Associació Catalana per al Foment de l'Economia del Bé Comú

Acord amb l'Associació Catalana per al Foment de l'Economia del Bé Comú
Representants de la Universitat de Barcelona i de l'Associació Catalana per al Foment de l'Economia del Bé Comú durant l'acte de signatura.
21/01/2016

El rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, i el president de l’Associació Catalana per al Foment de l’Economia del Bé Comú, José Antonio Lavado, han signat un conveni marc de col·laboració. Entre les finalitats de l’acord hi ha potenciar línies de recerca sobre l’economia del bé comú (EBC) i impulsar la creació d’una càtedra sobre aquesta temàtica a la UB.
Igualment, la col·laboració entre les dues entitats servirà per promoure els valors de l’EBC a la Universitat i difondre’ls en altres àmbits, com ara en els camps social, empresarial, associatiu, educatiu i en els mitjans de comunicació. Dins de la Universitat, s’impulsarà l’EBC per arribar a incorporar-la com a eina de gestió de la institució.

L’economia del bé comú, desenvolupada per l’economista austríac Christian Felber, és un model socioeconòmic que pretén reorientar el model econòmic actual, basat en la maximització del benefici individual, i enfocar-lo al servei del bé comú. L'EBC es regeix per una sèrie de valors humans fonamentals que s’haurien d’aplicar a l’activitat econòmica, com ara la responsabilitat, la transparència, l’honestedat, l’equitat, la solidaritat, la cooperació, la confiança i el respecte als drets humans, entre d’altresAcuerdo con la Asociación Catalana para el Fomento de la Economia del Bién Común

Representantes de la Universidad de Barcelona y la Asociación Catalana para el Fomento de la Economía del Bien Común durant el acto de firma del acuerdo.
Representantes de la Universidad de Barcelona y la Asociación Catalana para el Fomento de la Economía del Bien Común durant el acto de firma del acuerdo.
21/01/2016
El rector de la Universidad de Barcelona, Dídac Ramírez, y el presidente de la Asociación Catalana para el Fomento de la Economía del Bien Común, José Antonio Lavado, han firmado un convenio marco de colaboración. Entre las finalidades del acuerdo se incluye potenciar líneas de investigación sobre la economía del bien común (EBC) e impulsar la creación de una cátedra sobre esta temática en la UB.
Igualmente, la colaboración entre las dos entidades servirá para promover los valores de la EBC en la Universidad y difundirlos en otros ámbitos, como en los campos social, empresarial, asociativo, educativo y en los medios de comunicación. Dentro de la Universidad, se impulsará la EBC para llegar a incorporarla como herramienta de gestión de la institución.
La economía del bien común, desarrollada por el economista austriaco Christian Felber, es un modelo socioeconómico que pretende reorientar el modelo económico actual —basado en la maximización del beneficio individual— y enfocarlo al servicio del bien común. La EBC se rige por una serie de valores humanos fundamentales que deberían aplicarse a la actividad económica, como la responsabilidad, la transparencia, la honestidad, la equidad, la solidaridad, la cooperación, la confianza y el respeto a los derechos humanos, entre otros.

http://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/noticies/2016/01/024.html

Hoy es un dia importante, en el impulso y fomento de la EBC, en la Universidad de Barcelona, se ha firmado un convenio marco de colaboración con el Rector Dídac Rodríguez con la --Asociación Catalana para el Fomento de la Economia del Bien Común--. "Entre las finalidades del acuerdo hay el potenciar líneas de investigación sobre la economia del bién común e impulsar la creación de una cátedra sobre esta temática en la UB. Igualmente, la colaboración entre las dos entidades servirá para promover los valores de la EBC en la Universidad y difundirlo en otros ámbitos, como en el área social, empresarial, asociativo, educativo y en los medios de comunicación. Dentro de la Universidad, se impulsara la EBC para incorporarla como herramienta de gestión de la institución."

dissabte, 16 de gener de 2016

Economia del bé comú / (ESCI). Curs 2014-2015 Economy of the common good" Oscar Pardo Elias

Economia del bé comú és un treball que parteix de les idees i propostes de I'economista austríac Christian Felber i les trasllada a models de negoci reals de Catalunya. S'estudia el context actual de I'economia social i solidaria, s'analitzen dades i s'identifiquen els principals agents. A més, es du a terme una taxonomia deis diferents blocs existents i s'analitzen les seves accepcions i derivats
Economía del bien común es un trabajo que parte de las ideas y propuestas del economista austríaco Christian Felber y las traslada a modelos de negocio reales de Cataluña. Se estudia el contexto actual de la economía social y solidaria, se analizan datos y se identifican los principales
agentes, Además, se lleva a cabo una taxonomía de los diferentes bloques existentes y se analizan sus acepciones y derivados.
"Economy of the common good" is a work that starts from the ideas and proposals of the Austrian economist Christian Felber and moves them to Catalonian real business models. It examines the current context of social and solidary economy, it analyses the data and identifies the main actors. In
addition, it carries out taxonomy of the various existing blocks and analyses their derivatives,

Descripción:
Memòria del treball de Fi de Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals (ESCI). Curs 2014-2015
Economy of the common good" Oscar Pardo Elias

http://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/25000/Pardo_2015.pdf?sequence=1